ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ

τοῦ δισέκτου σωτηρίου ἔτους ,βκ´
2020

Ἰνδικτιὼν 13
Ἡλίου κύκλοι24
Σελήνης κύκλοι 4
Σελήνης θεµέλιον17

Κρεωφαγίας ἡµέραι 61
Τὰ Ἅγία Θεοφάνεια ἡμέρᾳ Δευτέρα

Τὸ Τριώδιον ἄρχεται Φεβρουαρίου 9

Ἡ Ἀπόκρεως Φεβρουαρίου23

Ὁ Εὐαγγελισμός τῇ Τετάρτῃ τῆς Δ´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος Ἀπριλίου3

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου Ἀπριλίου 11

Κυριακὴ τῶν Βαΐων Ἀπριλίου12
Νοµικὸν Φάσκα (Ἰουδαίων) Ἀπριλίου12

Λατίνων Πάσχα Ἀπριλίου12

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Ἀπριλίου 19

Ἡ Ἀνάληψις Μαΐου28

Ἡ ΠεντηκοστὴἸουνίου7

Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Ἰουνίου 8
Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων Ἰουνίου 14
Ἡ Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡµέραι 14
Ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ

X