Διοίκηση

Ιερά Μητρόπολις Βελγίου

Ιδρύθηκε την 12η Αυγούστου 1969 με την έκδοση Ιδρυτικού Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόµου και περιλαµβάνει τις χώρες του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Λουξεµβούργου.

Βέλγιο

Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίσθηκε από το Βελγικό Κράτος με Νόµο (29.3.1985) και δηµοσιεύθηκε στην  Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως με αριθ. 91 την 11η Μαΐου 1985. Το Βασιλικό ∆ιάταγµα στις 15 Μαρτίου 1988, σχετικό µε την οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στο Α΄ κεφάλαιο, άρθρο 1, αναφέρει: «Ὁ Μητροπολίτης-Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του, ἀναγνωρίζεται ὑφ’ Ἡµῶν ὡς τὸ ἀντιπροσωπευτικὸν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ».

Ολλανδία

Το σύνολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ολλανδία εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Βελγίου και Έξαρχο Κάτω Χωρών και Λουξεµβούργου ανήκοντος εις το Οικουµενικό Πατριαρχείο, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνέλευσης της Μπενελούξ, ή από τον εκπρόσωπόν του.

Λουξεµβούργο

Η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Λουξεµβούργο αναγνωρίσθηκε από το Κράτος του Λουξεµβούργου στις 26 Ιανουαρίου 2015 και περιλαµβάνει τις Ορθόδοξες Ενορίες: Ελληνόφωνων, Ρωσόφωνων, Σερβόφωνων και Ρουµανόφωνων στο Μεγάλο ∆ουκάτο. Εκπρόσωπός της είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεµβούργου του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωσταντινουπόλεως. Η Συµφωνία αυτή ανανέωσε τις παλαιότερες Συµφωνίες του 1997 και του 2004 µεταξύ Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Κράτους του Λουξεµβούργου.

X